T/11207 Egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm szépen,  elnök úr. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy az Országgyűlés  honvédelmi és rendészeti bizottsága 2013. május 21-ei ülésén megvitatta az egyes rendészeti  tárgyú törvények módosításáról szóló T/11207. számú törvényjavaslatot, és azt 15 igen  szavazattal, 2 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül általános vitára alkalmasnak  tartotta.  

Összegezve azt mondhatjuk, hogy a honvédelmi és rendészeti bizottság álláspontja szerint  ezen törvények módosítására szükség van. Az előterjesztésben megfogalmazott módosítások  hozzájárulnak a szabálysértések elleni állami fellépésben megnyilvánuló, meglévő közfeladat  hatékonyabb ellátásához. A törvényjavaslatban előterjesztett idegenrendészeti intézkedések - reményeink szerint - megszüntetik a befogadó állomások közösségi szállásai környékén  tapasztalt közbiztonsági problémákat. Ezen ügyek Debrecen, Balassagyarmat és Nyírbátor  város esetén kerültek terítékre a bizottsági ülésen.  

Azt gondolom, mindazzal kiegészítve, amit államtitkár úr is elmondott, általános vitára  alkalmasnak tartjuk a törvényjavaslatot, és javaslom a tisztelt Háznak annak elfogadását.  

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.) 

(254) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt  Elnök Úr! Tisztelt Ház! Az egyes rendészeti tárgyú törvények módosításáról szóló, nagy  terjedelmű törvénymódosítási javaslatban egyrészt a migrációs, illetve menekültügyi tárgyú  törvények módosítását, másrészt a szabálysértési jogterülettel összefüggő módosítási  javaslatokat találjuk meg.  

Engedjék meg, hogy röviden szóljak a módosítás indokairól. A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II.  törvényhez kapcsolódó módosítás 2012. április 15-én lépett hatályba.  

(18.10)  

Tekintve, hogy egy alapjaiban új kódex megalkotására került sor, szükségessé vált a  hatálybalépése óta felmerült jogalkalmazási tapasztalatok jogalkotásba történő átültetése,  emellett a törvény hatálybalépését követően felmerült esetleges jogi értelmezési kérdések  rendezése, pontosítása is aktuálissá vált.  

A benyújtott módosítás az állampolgárok számára többek között az alábbi előnyös  rendelkezéseket tartalmazza. A fiatalkorúakkal szemben kiszabható pénzbírság és helyszíni  bírság maximálisan kiszabható mértéke csökkent, valamint helyszíni bírságot nem lehet  kiszabni a fiatalkorúval szemben, ha a törvényes képviselője nincs jelen. A szabálysértési  törvény jelenleg nem biztosítja, hogy a tanú a vallomását írásban tegye meg. Költségkímélés 

szempontjából, valamint ideiglenesen vagy állandóan mozgásképtelen személyek  tanúvallomásának beszerzése érdekében a javaslat megteremti ennek a lehetőségét. A javaslat  lehetővé teszi, hogy az állampolgárokkal szemben a legenyhébb joghátrány, a szóbeli  figyelmeztetés alkalmazható legyen a csekély súlyú szabálysértések esetén.  

Az Alkotmánybíróság határozatai alapján célszerű biztosítani a befizetett pénzbírság,  helyszíni bírság, szabálysértési költség meghatározott feltételekkel történő visszafizetését az  állampolgár számára, valamint megteremteni a kártalanítás jogintézményét a szabálysértési  eljárásban az elzárás, illetve a közérdekű munka vonatkozásában. Ezáltal akkor, ha a  jogerősen befejezett szabálysértési eljárás, rendkívüli jogorvoslat keretében történő  felülvizsgálat eredményeként az elkövető felelősségét nem állapítják meg, és az eljárást  megszüntetik, az érintett személy, a polgári jog szabályaival összhangban, a vele szemben  alkalmazott hátrányos jogkövetkezmények miatt keletkezett, ám nem jogellenesen okozott  kárának megfizetésére tarthat igényt.  

A törvény módosítását indokolja a szabálysértési nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó  adatszolgáltatás rendjének megváltoztatása. Indokolja továbbá, hogy a statisztikai  adatszolgáltatáshoz a szabálysértési hatóságoknak eddig külön nyilvántartást vagy feljegyzést  kellett vezetniük azokról az adatokról, amelyeket a nyilvántartás részére nem kellett  megküldeni, de azokból statisztikai adatokat kell szolgáltatni. A szabálysértési nyilvántartási  rendszerben kezelendő adatok többek között annak figyelembevételével kerülnek kibővítésre,  hogy az adatközlők a nyilvántartás részére történő adatszolgáltatással egyidejűleg tudjanak  olyan adatokat is közölni, amelyek alapján elkészíthetőek a kért statisztikai kimutatások. Az  adatközlési kötelezettséggel kapcsolatos feladatok növekednek ugyan, azonban a statisztikai  adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok alól a szabálysértési hatóságok mentesülnek. A  javaslat biztosítja továbbá, hogy a 14. életévét be nem töltött, gyermekét egyedül nevelő  szülő, valamint a fogyatékos személyekről gondoskodó személy is megválthatja a kiszabott  bírságot közérdekű munkával.  

Ezek után az egyes migrációs, illetve menekültügyi tárgyú törvények jogharmonizációs  célú módosításáról szeretnék szólni. A javaslat másik része a migrációs és más menekültügyi  törvények módosítására tett javaslat. Mindez egyfelől a közös európai menekültügyi rendszer  megteremtésének elősegítése érdekében a rendszer kiépítésének második fázisát jelentő új  menekültügyi jogszabálycsomag tartalmát képező irányelveknek és rendeleteknek történő  megfeleltetést szolgálja, elsősorban a befogadás anyagi feltételeinek pontosítása, valamint az  önálló menekültügyi őrizet intézményének megteremtése által. A menedékjogi jogszabályok  tervezett módosítása egyszerre szolgálja azt a célt, hogy a menedéket kérők rendelkezésre  álljanak az eljárás lefolytatásához, másrészt elősegíti a menedékjoggal visszaélni kívánó,  idegenrendészeti intézkedések kikerülésére törekvő illegális migránsok elleni fellépést is.  

Átalakításra kerül továbbá a nemzetközi védelemben részesített személyek társadalmi beilleszkedését elősegítő rendszer, amelynek lényege, hogy a jövőben a menekültek a  szociális igazgatási rendszer keretei között az egyéni szükségleteikhez jobban igazodó  integrációs szerződés alapján az abban meghatározott feltételek szerint részesülhetnek  támogatásban. Ez a megoldás hozzájárul egyfelől ahhoz, hogy az állam olyan külföldieket  támogasson, akik a továbbiakban valóban hazánkban képzelik el a boldogulásuk útját,  másfelől biztosítja a rendelkezésre álló források ésszerűbb és hatékonyabb felhasználását.  Másfelől pedig a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való  tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont  kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén 

jogszerűen tartózkodó munkavállaló közös jogairól szóló 2011/98/EU európai parlamenti és  tanácsi irányelv és a hazai jogrendszer összhangjának megteremtésével az összevont  engedélyezési eljárás a tartózkodási és a munkavállalási engedélyezés folyamatát  egyszerűsítve biztosítja az egyszerűbb ügyintézést, és egyúttal a hatóságok általi hatékonyabb  ellenőrzés megvalósítását is.  

A fentiek mellett az előterjesztésben szereplő módosítások biztosítják, hogy a  hontalanként elismert személyeket az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében New Yorkban  1954. szeptember 28-án létrejött, a hontalan személyek jogállásáról szóló egyezményben  biztosított egyenlő bánásmód megillesse. A schengeni végrehajtási egyezmény a fuvarozókat  sújtandó pénzügyi szankciókkal, bírságokkal kapcsolatos rendelkezései teljes, a hazánk légi  határainak 2012. februári schengeni értékelésén született ajánlásoknak való megfelelés  érdekében szükséges az idegenrendészeti jogszabályok módosítása, végezetül az EU  migrációs tárgyú joganyagához tartozó további másodlagos uniós jogi aktusoknak való nem  teljes körű megfelelésből fakadó hiányosságok felszámolása is. A teljes körű megfeleléshez  szükséges törvényi szintű rendelkezések beiktatása is ezen javaslattal valósul meg.  

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.) 

(18.20) 

(268) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Kiss Sándor  Képviselőtársam! Azon az ominózus képviselő-testületi ülésen, amely Nyírbátorban tartatott a  nyílt szálláshellyel kapcsolatosan, a Bevándorlási Hivatal munkatársai és a rendőrkapitányság  is maximális jóindulatot mutatott. A Bevándorlási Hivatal munkatársai jelezték, hogy a  törvénymódosítás folyamatban van. Azóta két hét telt el, ha nem tévedek, és a törvény itt van  a parlament asztalán.  

Én mindenkit megnyugtatnék, hogy ezzel rendeződni fog az a helyzet, ami hál' istennek  Nyírbátorban bűncselekményt még nem okozott a fokozott rendőri jelenlétnek köszönhetően,  máskülönben pedig az arra rászoruló bevándorlók is megpróbálnak alkalmazkodni a  körülményekhez. Mindezek alapján nem értem képviselő úr fokozott kritikáját ebben az  ügyben.  

Köszönöm.  

(274) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a  kormánynak, hogy gyorsan beterjesztette a törvénytervezetet, ami a migrációról szól, vállalva  a kritikát, amit Harangozó képviselő úr mondott a felszólalásában. Érzékeltük a problémát  Debrecenben, Balassagyarmaton, Nyírbátorban és Bicskén is, hogy ez súlyos gondokat okoz,  és kértük azt, hogy szíveskedjenek a törvénymódosítást megejteni.  

Köszönjük szépen.