H/3366 Az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló beszámolóról J/2958 Az atomenergia 1999.évi hazai alkalmazásának biztonságáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Tisztelt Elnök Úr!  Atomenergia - mire gondolunk legtöbbször, ha ezt a szót halljuk? A legtöbb honfitársunk  ezen szóra Csernobilt vagy esetleg Hirosimát említi. Sokakban ez a szó a félelem szava,  azonban ezen félelmet az előbbi két tragédiát okozó emberi gyarlóságtól való félelem táplálja.  Ha egy kicsit több időt foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor sokakban megfogalmazódnak az  atomenergia békés felhasználásának kulcsszavai, olyan szavak, mint az atomreaktor, a  maghasadás, az izotópdiagnosztika és -terápia. Akad a honfitársaim között olyan is, aki az  Einstein-féle energiaegyenletet idézi. Azonban mindannyiukban közös az, hogy a következő  asszociáció a biztonságról szól. Ilyenformán azt mondhatjuk, mindenki részéről az alapvető  elvárás az, hogy az "atomenergia" és a "biztonság" szavak elválaszthatatlanok legyenek, és ne  csak a jogszabályokban és sajtóhírekben jelenjenek meg, hanem a valóságban is  megmutatkozzon, hogy egy atomerőműben, egy a ciklotronlaboratóriumban vagy egy  izotópdiagnosztikai kórházi osztályon milyen kapcsolatban van ez a két szó.  

A J/2958. számú, az atomenergia 1999. évi hazai alkalmazásának biztonságáról szóló jelentés  tematikusan számba veszi a nukleáris biztonság megteremtésének jogi, hatósági feltételeit,  majd elemzi a hazai nukleáris létesítmények biztonságát, és beszámol a kis, közepes és nagy  aktivitású hulladékok tárolásának körülményeiről, a sugárbiztonság és sugárvédelem jelenlegi  helyzetéről. A felsorolt témák közül a nukleáris biztonság témaköréből a nukleáris  létesítmények biztonsági vonatkozásait szeretném kiemelni, ami döntő jelentőséggel bír az  atomenergia békés célú felhasználásának megítélésében. 

Mielőtt áttekintenénk a hazai nukleáris létesítmények biztonságát, néhány jellemző adatot  szeretnék ismertetni az atomenergetika nemzetközi szerepét illetően. A világ 31 országában  433 erőművi reaktor üzemel, ami 2401 terawattóra energiát termelt 1999-ben, ami 5  százalékkal magasabb szintű, mint 1998-ban. 

(13.10) 

Az atomenergetika békés felhasználásának történelme során a világon 9400 reaktorév  üzemeltetési tapasztalatot halmoztak fel. Jelenleg 37 reaktor van építési fázisban; ebből hét új  egység építése kezdődött 1999-ben, és négy reaktor kapcsolódott be a villamosenergia termelésbe. A statisztikák szerint a nukleárisenergia-termelés részesedése 17 országban  haladja meg az összenergia-termelés 25 százalékos szintjét. Magyarország a négy reaktorral  és az 1840 megawatt teljesítménnyel a 9. helyet foglalja el a világon.  

Az Országos Atomenergia Bizottság elnöke által előterjesztett beszámoló három létesítményt  említ hazánk vonatkozásában, ezek: a Paksi Atomerőmű, a Budapesti Műszaki Egyetem 

oktatóreaktora, a KFKI kutatóreaktora. Mindannyian tudjuk, hogy a Paksi Atomerőmű a  magyar gazdaság energiaellátásában döntő jelentőségű, hiszen a '99. évi 14 100 gigawatt/órás  energiatermelésével az ország energiaszükségletének közel 40 százalékát fedezi.  

A nukleáris létesítmények biztonságát a következő biztonsági mutatók alapján jellemzik.  Ilyen mutatók: a rendelkezésre állás, amely a Paksi Atomerőműnél 88 százalékos; a  reaktorvédelmi működések száma, ami a '99. esztendőben 5-ös volt a Paksi Atomerőműben. Ez bizonyos fokú romlást jelent az elmúlt esztendőkhöz képest, ami szakértők szerint annak is  betudható, hogy a többmilliárdos beruházások jóvoltából a biztonsági rendszer érzékenyebbé  vált. Az elmúlt három évhez képest bekövetkezett romlás okainak alapos vizsgálata a  szakértők szerint azt mutatja, hogy a '99. évi reaktorvédelmi működések növekedése hosszú  távon nem mutat romló tendenciát.  

A következő szempont az üzemanyag-megbízhatóság, amiről elmondható, hogy e  paraméterek az erőmű esetén mindig jobbak voltak a világátlagnál, és ez évről évre javuló  tendenciát mutat.  

Nagyon lényeges fogalom a kollektív dózis értéke, hiszen ez mutatja meg azt, hogy akár a  személyzet, akár az atomerőmű környezete milyen sugárterhelést kap az erőművel  kapcsolatban. Hála istennek elmondható, hogy ez a szint mindig jóval a nemzetközi  normákban meghatározott érték alatt volt. A folyékony és légnemű radioaktív kibocsátások is  jóval a kibocsátási határok alatt voltak. A Nukleáris Biztonsági Igazgatóságnak bejelentett  események száma 119 darab volt, ami több mint az előző évi 98 darab esemény. Szeretném  megemlíteni, hogy jelentősen csökkent a zónasérülési kockázat, ami igen jelentős fizikai  paraméter az atomerőmű működését illetően. Ez köszönhető annak a több milliárd forintos  beruházásnak, ami az elmúlt években végrehajtódott az erőműben.  

A földrengésbiztonságra vonatkozó program végrehajtása következtében az atomerőmű  földrengésbiztonsága jelentősen növekedett.  

Mindezen paraméterek javulásának a hátterében azon program végrehajtása áll, amely hét év  tekintetében 60 milliárd forintos értékű beruházást irányoz elő a Paksi Atomerőműben. 1999- ben, ahogy erről képviselőtársaim is megemlékeztek, közel 10 milliárd forintot költöttek a  nukleáris biztonság növelésére.  

Szeretném elmondani, hogy a Paksi Atomerőmű meghívására az európai integrációs bizottság  az elmúlt esztendőben látogatást tett az erőműben, és habár nyilván csak műszerek által, de  meggyőződhettünk arról, hogy azok a fogalmak és azok az adatok, amelyek le vannak írva a  jelentésben, messzemenően megfelelnek a valóságnak, hiszen úgy gondolom, egy atomerőmű  működése az egész ország biztonságának érdekében garantált kell legyen.  

Az atomerőmű biztonságát illetően az Agenda 2000 is döntően súlyt helyez ezen  követelményre, hiszen véleményünk szerint ez az európai uniós csatlakozás alappillérét is  jelenti.  

Tisztelettel kérem az Országgyűlést, hogy támogassa ezen bizottsági jelentés elfogadását.  Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)