H/5149 A harcászati repülő erők fejlesztéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Miniszter Úr! Tisztelt  Képviselőtársaim! Kérem, engedjék meg, hogy ez úton is felhívjam mindannyiunk figyelmét  arra, hogy rendkívüli jelentőségű kérdésben fog dönteni az Országgyűlés akkor, amikor  elfogadja az előttünk fekvő H/5149. számú országgyűlési határozati javaslatot.  

Az előterjesztést, amely a harcászati repülőerők fejlesztéséről szól, a kormány az alkotmányos  kötelezettségének eleget téve nyújtotta be, hiszen a honvédelmi törvény előírja, hogy a  fegyveres erők fejlesztésének főbb haditechnikai eszközeit az Országgyűlésnek kell  megállapítani.  

Mindannyian tudjuk, hogy rendkívüli horderejű kérdésről van szó, olyan kérdésről, amely  élénken foglalkoztatta és foglalkoztatja a közvéleményt, honfitársainkat és a sajtó képviselőit  is.  

Sokan teszik fel a kérdést: mi történt eddig? Szeretném ezért leszögezni, hogy a Magyar  Honvédség technikai fejlesztésének ezen mérföldkövéhez több éven át tartó, mindenre  kiterjedő alapos szakmai munka vezetett, sőt a szakmai előkészítés már az előző parlamenti  ciklusban is jelen volt. A kormány az előkészítő szakmai munka során a költségvetési,  biztonságpolitikai és szakmai szempontok összevetésével elemzett, majd ajánlatokat kért  olyan géptípusra, amely a legjobban megfelel ennek a három feltételnek. Sor került a  nemzetbiztonsági kabinet irányadó előtárgyalására is, és ezt követően végre elérkezhettünk  odáig, hogy a parlament plénumán meghozhatjuk a döntésünket.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Kérem, engedjék meg, hogy felhívjam mindannyiunk figyelmét  egy alapvető kérdésre. Ismert dolog, hogy a honvéd légierő eszközállománya elöregedett. A  MiG-21-es harci repülőgépeket ki kellett vonni a rendszerből. A közeljövőben a meglévő  MiG-29-es géppark üzemideje is lejár, ezért lépni kell. Lépni kell, mert biztosítani kell az  ország szuverenitásából adódó légtér-ellenőrzési feladatokat, és eleget kell tennünk szövetségi  kötelezettségeinknek is. Az ország alapvető védelmének biztosításához a fegyveres erők  reformjának keretében van szükség arra, hogy a légierő megújuljon, és paraméterei a nyugati  szabványokhoz igazodjanak. Hazánk geopolitikai és geostratégiai helyzete olyan légierőt  igényel, amit a valóban többfunkciós, NATO-kompatibilis harcászati repülőgépek tudnak  kielégíteni, amelyek képesek a légtérvédelem, csapásmérés és felderítés feladataira is.  

Mint minden fejlesztés, ez a döntés is magában fogja hordozni azt, hogy a felmerülő ajánlatok  közül választani kell. Akik ajánlatukkal alulmaradnak, a Magyar Köztársaság döntését  valószínűleg kifogásolni fogják. Biztos vagyok abban, hogy a legjobb döntést fogjuk hozni,  de sajnos abban is, hogy lesznek a döntéseknek ellenzői; lesznek, annak ellenére, hogy  mindenre kiterjedő előkészítés során folyamatos tájékoztatást kapott a közvélemény. Az  Országgyűlés honvédelmi bizottsága több alkalommal tárgyalta a légtérvédelemmel  kapcsolatos problémákat. A honvédelmi bizottság arra is lehetőséget keresett, hogy az  előkészítő kormányzati munkában bizottsági referens útján tájékozódjon. 

Tisztelt Képviselőtársaim! A parlamentnek dönteni kell, méghozzá stratégiai szinten. Nem  véletlenül idéztem felszólalásom kezdetén a honvédelmi törvény paragrafusait, amelyek az  Országgyűlés döntési hatáskörébe a fegyveres erők fejlesztésének főbb haditechnikai  eszközeit sorolják. Nekünk itt tehát stratégiai fejlesztési koncepcióról kell döntenünk, oly  módon, hogy a beszerzésre minél előbb sor kerüljön, de a költségvetési forrásokat csak 2002  után kelljen biztosítani; oly módon, hogy míg az új gépek rendszerbe állnak, nem maradhat  lyukas a légtérvédelmünk, azaz a hazai hadiipari kapacitást is integrálva, meglévő gépeink  felújítását, üzemidejük meghosszabbítását is végre kell hajtani.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az Országgyűlés döntsön az előterjesztés keretei között a stratégiai  szintről, megadva a kormánynak az operatív végrehajtás jogosítványát. A Független  Kisgazdapárt országgyűlési képviselőcsoportja ezért az előterjesztést támogatja, és kérem  önöket, hogy támogató szavazatukkal is ezt tegyék.  

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.) 

A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim!  Istenigazából nem értettem, amikor a honvédelmi bizottsági ülésen előkerült, hogy a  folyamatban lévő tenderekhez bizottsági megfigyelőket állítsunk, akkor azt MSZP azt  mondta, hogy az ő részéről a repülőgéptenderhez nem kíván bizottsági megfigyelőt állítani.  Most derül ki - mert azért a sajtó útján láttuk -, hogy mi volt ennek az oka.  

Ennek az oka az volt, hogy az MSZP tudja hangoztatni azt, hogy nem tudnak semmit. Uraim,  önök előtt ott volt a lehetőség, a képviselőjük minden cég meghallgatására elmehetett volna;  nem mentek el - ez az önök felelőssége. De akkor ne azt mondják, uraim, hogy a bizottság  vagy a kormány nem adott lehetőséget arra, hogy betekintsenek a részletekbe! Önök nem  akartak odamenni, és utána ezt visszaszórni ránk, és visszautalni ránk, ezt egy kicsit  felháborító dolognak tartom. Tehát én úgy gondolom, először el kellett volna dönteni azt,  hogy egyáltalán tudni akarnak-e erről az egész dologról; és ha igen, felvállalni azt, hogy részt  vesznek ebben a folyamatban, nem pedig utána kiabálni és citálni bennünket, hogy nem  tudunk semmit. 

A másik, amit szeretnék megjegyezni, hogy igencsak vaskos előterjesztés készült a két gép  összehasonlítását illetően. Én valamelyest értek a technikához, de istenigazából én is nehezen  tudtam eligazodni a részletek között. Kérdezem én önöktől, hogy egyszerű tanárként hogyan  tudunk ezekben a kimutatásokban eligazodni. 

Köszönöm szépen. (Taps a kormányzó pártok padsoraiban.)