T/10311 Egyes jogállási tárgyú és egyéb honvédelmi kérdésekkel foglalkozó törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt  Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Az előterjesztői expozé után, már a vita elején  szeretném leszögezni, hogy a Fidesz-frakció támogatja a törvényjavaslatot. Nagy terjedelmű  javaslatról van szó, ráadásul nem is ez az egyetlen ilyen salátatörvény-javaslat, amely a  honvédelem és rendészet tárgykörében ma terítékre kerül, ezért csak nagyon röviden  szeretném indokolni az álláspontunkat. A honvéd alkalmazottak árváinak adómentesen járó  kiegészítő támogatás bevezetése, a polgári életből hivatásos állományba történő átvétel  folyamatának egyszerűsítése és a kezdő rendfokozat megállapítását könnyítő rendelkezések,  valamint az illetménymegállapítási és az előmeneteli rendre vonatkozó szabályok pontosítása  egytől egyig olyan változtatások, amelyeket egyértelműen támogatni lehet.  

Az átszervezéssel összefüggő szabályok megállapítását és ezzel párhuzamosan a  szolgálatteljesítési időkeretben való foglalkoztatás lehetőségének a megteremtését és az  ezekhez kapcsolódó egyéb módosításokat véleményem szerint abból a nézőpontból kell  értékelni, hogy ezek mennyiben szolgálják a honvédelem működésének a javát.  

A tervezett módosítások megítélésem szerint nagyban hozzájárulnak a területet érintő új  kihívásokra történő rugalmasabb és gyorsabb reagáláshoz, lehetőséget biztosítanak arra, hogy  a Magyar Honvédség alkalmazkodóképessége növekedjen, ezért mindenképpen  támogatandók.  

(Az elnöki széket dr. Hiller István, az Országgyűlés alelnöke foglalja el.) 

Kitérnék egy mondatban arra is, hogy a javaslat jelentős részében bürokráciát csökkentő  intézkedéseket, technikai módosításokat, gyakorlati tapasztalatokra alapozott, javító  rendelkezéseket, illetve jogszabályi koherencia megteremtését célzó változtatásokat tartalmaz  az előterjesztés, amelyek szintén a működési hatékonyság növelését szolgálják.  

Az előttünk fekvő javaslatcsomag egyértelműen a honvédelem érdekeit szolgálja. Kérem a  képviselőtársaimat, hogy támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a szót. (Szórványos taps  a kormánypártok soraiban.) 

(18.00) 

T/10309 Egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról (160) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, tisztelt elnök úr.  Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Államtitkár Úr! Ahogyan az államtitkár úr  előterjesztői expozéjában hallottuk, a törvényjavaslat egy kifejezetten átfogó módosítási  csomag, összesen 38 törvény van megnyitva a javaslatban, és ezeknek a módosításoknak  jelentős része csupán technikai jellegű. Államtitkár úr már kiemelte a javaslat legjelentősebb 

módosításait. Én csak néhány olyan részletre térnék ki, amelyek az elhangzottakkal  összhangban a javaslattal kapcsolatos előzetes egyeztetések során már szóba kerültek.  

Összességében mindenképpen fontosnak tartom megjegyezni, hogy a módosítások minden  esetben a különféle munkafolyamatok, együttműködések hatékonyabbá tétele érdekében  történnek, vagy olyan problémákat kezelnek, amelyek a jogalkalmazás eddigi gyakorlata  során merültek fel.  

(19.30) 

Az első pont, amelyet kiemelek, a jogosítványt és a forgalmi engedélyt érintő változások.  Ezeknek az okmányoknak a kiadási eljárása véleményem szerint egy év múlva ilyenkor már  teljesen elektronikus úton fog történni, ami lehetővé teszi, hogy a járművezetőknek ne kelljen  az okmányokat feltétlenül maguknál tartani, illetve egy közúti ellenőrzés során azt felmutatni.  Ez a változtatás minden hazai járművezető számára nagy könnyebbséget fog jelenteni. Ezzel  párhuzamosan a személyszállításban bevezetendő szolgáltatásazonosító egy újabb lépést  jelent abban az irányban, hogy a tömegközlekedésben csupán az e-személyi használatával  ellenőrizhető legyen az utazási jogosultság. 

Így tehát elmondható, hogy az előttünk fekvő javaslatcsomag szinte minden magyar  közlekedő számára jelentőséggel bír, utazzanak akár saját autóval, akár tömegközlekedéssel.  

Ugyanilyen, sok honfitársunk számára érzékelhető pozitív változást hozó módosításokat  tartalmaz a javaslat az egyes állami nyilvántartások racionalizálását célzó NAVASZ-projekt  kapcsán. Egyszerűsödik és elektronikus úton is elérhetővé válik bizonyos okmányok  igénylése, pótlása. 

Fontosnak tartom azokat a módosításokat is, amelyek a nyomozati szervek munkájának  hatékonyabbá tételét szolgálják. Az eliminációs nyilvántartás létrehozása, az arcképelemzési  nyilvántartás adatforrási körének bővítése, az eltűnt személyek és a hozzátartozóik  biometrikus adatainak kezelésére vonatkozó új szabályok, de még a menedékjogi törvény zár  alá vételre vonatkozó szabályokkal történő kiegészítése is ezt a célt szolgálja. Ez utóbbinak  van talán a legnagyobb szerepe a polgárok biztonságának erősítésében, hiszen a migrációs  nyomás az elmúlt időszakban ismét folyamatosan növekszik, még akkor is, ha azt a jelenlegi  járványhelyzet miatt kevésbé érzékeljük, és továbbra is rendkívüli fontosságú a  menedékkérők pontos személyazonosságának minél gyorsabb megállapítása. Rendkívül  sokszor fordul elő, hogy a menedékkérők ilyen vagy olyan okból el akarják titkolni a  hatóságok előtt a személyazonosságukat, ezt próbálja ez a javaslat orvosolni. 

Szeretném még kiemelni a kiberbiztonsági központ és kutatóintézet létrehozását célzó  módosításokat, illetve a kibertámadások elleni hatékonyabb fellépést biztosító  rendelkezéseket, amelyek a korábbinál sokkal gyorsabb és hatékonyabb reagálást fognak  lehetővé tenni olyan esetekben, amikor valamilyen létfontosságú informatikai rendszerünket  éri támadás. 

Szeretném megköszönni az előterjesztőknek ezen átfogó javaslat benyújtását, a Fidesz-frakció  támogatja a törvényjavaslatot. Tisztelettel kérem ellenzéki képviselőtársaimat, hogy szakmai  alapon döntsenek a javaslat támogatásával kapcsolatban. Köszönöm szépen. (Taps a  kormánypártok soraiban.)

(176) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Nagyon röviden egy dolgot szeretnék  jelezni, amit nem értettünk, tisztelt alelnök asszony, Vadai Ágnes. Százezerszer el tetszett  mondani honvédelmi bizottsági ülésen, hogy szeretné megtekinteni a honvédség új eszközeit,  ugye, a repülőgépeket, a helikoptereket, és amikor lehetőség nyílt rá, tisztelt alelnök asszony,  Kecskeméten, akkor pedig nem tetszett eljönni. Én tehát álszentnek tartom azt a hozzáállást,  ami ön a Honvédelmi Minisztérium ügyében mondott. Köszönöm.  

T/10310 Egyes törvényeknek a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzésére  vonatkozó európai uniós jogi szabályozás módosításával összefüggő jogharmonizációs célú  módosításáról 

A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm, elnök úr. Tisztelt  Ház! Tisztelt Államtitkár Úr! Véleményem szerint társadalmi szinten kissé vitatott javaslat  tárgyalásához érkeztünk, a törvényjavaslattal bevezetni tervezett szigorítások minden  bizonnyal érzékenyen fogják érinteni a magyar társadalom egy bizonyos rétegét. (Dr. Vadai  Ágnes: Kit?) Nehéz lenne pontosabban körülhatárolni ezt a csoportot, viszont fogalmazhatnék  úgy, hogy a jelenlegi fegyvervásárlásra és fegyvertartásra vonatkozó szabályokat túlzottan  szigorúnak értékelők biztosan nem lesznek elégedettek az általunk tárgyalt javaslat  módosításával. Ugyanakkor látnunk kell, hogy Magyarországgal szemben jelenleg  kötelezettségszegési eljárás van folyamatban, mivel a fegyverek megszerzésének és tartásának  ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2017. május 17-ei  2017/853-as európai parlamenti és tanácsi irányelv által meghatározott jogharmonizációs  kötelezettségeknek még nem tettünk eleget. A javaslatot tanulmányozva látható, hogy az  előterjesztő az uniós irányelveknek csak azokat a részleteit ülteti át a hazai jogrendbe, amit a  szabályozás a tagállamoktól feltétlenül megkövetel. Látszik az igyekezet abba az irányba,  hogy a kötelezettségeknek mértéktartóan és a lehetőségekhez mérten, a jelenlegi szabályokat  minél csekélyebb mértékben módosítva tegyünk eleget. A jelenlegi szabályozási keretek  ugyanis jók (Dr. Vadai Ágnes: Ja!), kifejezetten jól szolgálják a polgárok biztonságát, hiszen  jól beállt, megfelelő egyensúlyt teremtenek a fegyvertartás iránti különféle igények és a  közbiztonság megkívánta korlátozások viszonyrendszerében. Értékelendő tehát az az  igyekezet, hogy ezt a rendszert a tervezett módosítás lehetőleg minél kevésbé befolyásolja.  

A módosítások minden bizonnyal erősíteni fogják az illegális átalakításokkal éleslőszer  kilövésére alkalmassá tett fegyverekkel szembeni védelmünket, úgy, hogy közben némileg  szűkítik a polgárok számára a jövőben elérhető önvédelmi fegyverek körét. Ez a szűkítés  azonban talán nem nevezhető drasztikusnak, marad azért bőven lehetőség, s a biztonság pedig  reményeink szerint növekszik.  

Az adatkezelési szabályok módosítása és a kereskedőkre vonatkozó, a gyanús ügyletek  kapcsán bevezetésre kerülő szabályok szintén a lakosság biztonságát fogják növelni.  Összességében tehát az elmondottak alapján a Fidesz-frakció támogatja a javaslat elfogadását,  és erre kérem tisztelettel ellenzéki képviselőtársaimat is. Köszönöm szépen. (Taps a  kormánypártok soraiból.)