T/11201 A honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Köszönöm szépen.  Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy az Országgyűlés honvédelmi és  rendészeti bizottsága 2013. május 21-ei ülésén megvitatta a honvédségi adatkezelésről, az  egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról  szóló T/11201. számú törvényjavaslatot. A bizottság a javaslatot 13 igen, 2 nem szavazattal és  1 tartózkodás mellett általános vitára alkalmasnak tartotta.  

A bizottsági ülésen a Honvédelmi Minisztérium képviselője tájékoztatta a bizottságot a  javaslatról. A törvényjavaslat a honvédelmi nyilvántartások egységes szemléletű  szabályozását tűzte ki céljául, továbbá a katonai igazgatás rendszerét a júliusban hatályba  lépő, a honvédek jogállásáról szóló törvényhez kívánja igazítani. A javaslat egységes  megközelítéssel, a személyes adatok védelmének garanciáira figyelemmel szabályozza a  honvédségnél vezetendő és más törvényben nem szereplő nyilvántartásokat és  adatkezeléseket. A bizottsági ülésen is elhangzott kérdésként, hogy miért van szükség erre a  javaslatra, hiszen 2012. január 1-jén lépett hatályba a 2011. évi CLXXVII. törvény, amely  szabályozza a hadkötelezettség teljesítésével kapcsolatos nyilvántartás, a hadkötelezettség  teljesítéséhez kapcsolódó katonai igazgatási tevékenység, a gazdasági és anyagi szolgáltatási  kötelezettséggel kapcsolatos nyilvántartás, valamint a honvédelmi ágazatban használt  igazolványokkal kapcsolatos adatkezelés szabályait.  

  1. július 1-jén lép hatályba a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény,  azaz a Hjt., amely alapvető jelentőségű változásokat tartalmaz.  

(23.00)  

Ebből következően alapvető változások szükségesek a róluk vezetett, a szolgálati  viszonyukkal kapcsolatos nyilvántartások, adatkezelések vonatkozásában is. Ezért van  szükség a most tárgyalandó törvényjavaslatra.  

Tisztelt Országgyűlés! A parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának többségi  véleménye alapján az előterjesztést általános vitára alkalmasnak tartjuk és javasoljuk a tisztelt  Háznak annak elfogadását.  

Köszönöm. (Dr. Józsa István tapsol.) 

(402)A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt  Képviselőtársaim! Az elmúlt két évben a honvédelmet övező jogszabályi környezet  alapvetően megújult. Az Országgyűlés megalkotta többek között az alaptörvény különleges  jogrendre vonatkozó részeit, új honvédelmi törvény került elfogadásra, módosult a Magyar  Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény,  összevonásra kerültek a katonai titkosszolgálatok, és megtörtént az önkéntes tartalékos 

rendszer fejlesztéséhez szükséges jogszabályok kidolgozása is. A most tárgyalandó  törvényjavaslat olyan terjedelmű szabályozást ölel fel, amely túlterhelné a honvédek  jogállásáról szóló törvény szövegét, ezért külön törvényi szabályozás indokolt.  

Fontos kiemelni, és ezt a Honvédelmi Minisztérium államtitkára is megerősítette a  tegnapi bizottsági ülésen, hogy a hadkötelezettség továbbra is csak rendkívüli állapotban és az  Országgyűlés döntésétől függően megelőző védelmi helyzetben áll elő. Azonban erre már  békeidőben fel kell készülnie a katonai igazgatás szerveinek. A jól megszervezett felkészülés  alapja pedig, hogy ki kell alakítani egy olyan nyilvántartási rendszert, amelyben szerepel  minden nagykorú, magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel rendelkező férfi olyan  adata, amely a katonai szolgálat teljesítéséhez, a sorozás és a behívás végrehajtásához  szükséges. Ezzel a témakörrel, azaz a hadkötelesek nyilvántartásával a IV. fejezet foglalkozik.  Lényeges, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó alaptörvényi elvekre figyelemmel a  hadköteles-nyilvántartásban csak olyan adatok kezelhetők, amelyek szigorúan ezen célok  eléréséhez feltétlenül szükségesek. A javaslat alapvetése, hogy az állampolgárokat békében ne  terhelje adatszolgáltatási kötelezettség, hiszen az állami szervek által vezetett  nyilvántartásokban rendelkezésre állnak azok az adatok, amelyek a katonai nyilvántartás  számára szükségeltetnek.  

A törvényjavaslat továbbá megállapítja a katonai igazgatás szervezeti felépítését és  feladatait, amely a központi katonai igazgatási szervből és annak alárendeltségében működő  területi katonai igazgatási szervekből áll. Meghatározza a szolgálati viszonnyal kapcsolatos  

nyilvántartásokat, mint például a fegyelmi, érdekvédelmi, toborzó, szolgálaton kívüliekre  vonatkozó nyilvántartás. A javaslatban továbbá szabályozásra kerül a honvédelmi ágazatban  használt igazolványok, a veszteség-nyilvántartás, a személyes kötelezettségek, a gazdasági és  anyagi szolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos adatkezelések és a katonai  szolgálatra való egészségügyi alkalmasság megállapítása is.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz-frakció az államtitkár úr által elmondottak és az  általam ismertetett tények alapján támogatja a T/11201. számú törvényjavaslatot, és kérem a  tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák ezt.