T/15381 Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Ház! Tisztelt  Képviselőtársaim! Az elmúlt évek politikai és társadalmi kihívásai rávilágítottak arra, hogy az  egyes nemzeteknek újra kell gondolniuk a globalizációról alkotott nézőpontjukat. A szűnni  nem akaró migrációs nyomás, a terrorfenyegetettség megköveteli, hogy a korábbiaknál  lényegesen nagyobb hangsúlyt fektessünk a költségvetésben is a rendvédelemre és a  közbiztonságra.  

(19.00) 

Az Európai Unió vívmányai, az uniós és ezzel együtt természetesen a magyar állampolgárok  jogai nem kerülhetnek veszélybe, ahogy a lehetőségeik sem. Magyarország gazdasági  helyzete évről évre erősödik, így a honvédelemre is több pénz jut. A Magyar Honvédség katonái minden évben szinte erőn felül teljesítenek, bizonyították, hogy ha szükséges, több  száz kilométer hosszan biztonsági határzárral tudják lezárni rövid időn belül a magyar  zöldhatárt. A magyar-szerb határszakaszon a határzár megépítése, a migrációs hullám  megfékezése a katonák segítségével történt. 

A Magyar Honvédség a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet kezelésében a kezdetektől  aktívan és nagy erőkkel vesz részt. Jelenleg alapvető feladatuk a rendőri munka támogatása,  így garantálva hazánk biztonságát. A szakmai hozzáértésüket, pontosságukat,  lelkiismeretességüket és elkötelezettségüket a nemzetközi közösség tagjai eddig minden  misszióban nagyra értékelték, és sokra becsülik őket a világ számos válságövezetében. 

A költségvetési források tekintetében 2018-ra jelentős mértékben, 73,6 milliárd forinttal bővül  a honvédelmi fejezet támogatási főösszege. Ez az előző évi előirányzatokhoz képest közel 21  százalékos mértékű forrásbővülést jelent. Így a fejezet 2018. évi kiadási főösszege a becsült  GDP 1,06 százalékát teszi ki. Ez a mutató azért is fontos, mert a védelmi kiadások  növekedését a NATO 2014 szeptemberében megtartott walesi csúcsértekezletén a  miniszterelnök úr bejelentette. Magyarország folytatja a védelmi kiadásainak a NATO átlaghoz történő közelítését. Így jövőre is megtörténik egy lépés. 

A Magyar Honvédség meghatározott feladatai közé tartozik a szövetségi és nemzetközi  szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek is. Különösen fontos a közös védelmi,  békefenntartó és humanitárius feladatok teljesítése, valamint a közreműködés az arra kijelölt  és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában. 

A 2018. évi költségvetésitörvény-javaslat szerint a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet  támogatási főösszege 392 milliárd 824 millió forintban, kiadási főösszege pedig 427 milliárd  337,8 millió forintban kerül meghatározásra. A Honvédelmi Minisztérium fejezet 2018. évi  költségvetési javaslata fedezetet biztosít az állami alkalmazottak megbecsülésének  elismeréseként meghirdetett életpályák keretében megvalósuló illetmény- és bérfejlesztésekre 

is, a katonai életpályamodell folytatásaként a katonák vonatkozásában megvalósuló 2018. évi  5 százalékos mértékű illetményfejlesztésre, továbbá a közalkalmazottak honvédelmi  pótlékának 2018. évi kiadásaira is. Az új katonai életpálya kidolgozása révén a katonai hivatás  a valódi katonai pálya egészét áthidaló karrierré válhat, megerősítve ezáltal a Magyar  Honvédség megtartóerejét is. 

A jelentős keretbővülésnek köszönhetően 2018-ban tervezetten 94,6 milliárd forint fordítható  fejlesztési feladatokra. Ez az összes tervezett kiadás 22 százaléka. Ez az arány megfelel a  NATO walesi csúcsértekezletén elfogadott céloknak, és kellő alapot biztosít a megkezdett  fejlesztések folytatásához, illetve a jövőbeni fejlesztések elindításához is. A költségvetés  megteremti a fedezetet a korábbi években megkezdett fejlesztési programok folytatásához és a  tárca által 2017-ben megkezdett „Zrínyi 2026” honvédelmi és haderőfejlesztési program  megvalósításának 2018. évi üteméhez. 

A honvédelmi törvény megfogalmazza, hogy a haza védelme nemzeti ügy. Ennek az  alapelvnek megfelelően a „Zrínyi 2026” program megvalósításának egyik fontos elemét  képezi a társadalmi támogatottság, a civil állampolgárok megszólítása. Kiemelt prioritás a  széles körű társadalmi megbecsülés és elismerés kivívása mellett a honvédség és a társadalom  kapcsolatrendszerének erősítése. Jelentősebb programelemként jelenik meg többek között az  önkéntes területi tartalékos rendszer fenntartása és bővítése, továbbá a honvédség és a  társadalom kapcsolatának erősítése. 

Az önkéntességen alapuló tartalékos rendszer fenntarthatósága és bővíthetősége érdekében  nyitni kell a fiatalok, illetve olyan társadalmi csoportok irányába, akik magukénak érzik a  haza védelmének ügyét. Elkötelezettek és szeretnék, ha részt tudnának vállalni ebben a  feladatban. A megújuló tartalékos rendszer szélesebb bázisra történő helyezésének, a  honvédség és a társadalom kapcsolata erősítésének egyik eszköze a Honvédelmi  Sportszövetség és a civil szervezetek támogatása. 

A Honvédelmi Sportszövetséget az Országgyűlés a Honvédelmi Sportszövetségről szóló  2016. évi CXXXII. törvénnyel hozta létre, meghatározva a honvédelmi nevelés programjaiban  való közreműködés, a honvédelmi sportok által a honvédelmi tudás megszerzése érdekében  végrehajtásra kerülő feladatait. A Honvédelmi Sportszövetség tevékenységével kiegészítheti  és megalapozhatja az önkéntes tartalékos rendszerbe való belépést, a haza védelmében részt  venni kívánó fiatalok képzését és felkészítését. 

Magyarország függetlenségének, a nemzeti értékek és a magyar állampolgárok védelmének,  biztonságának garantálása megköveteli a honvédség modernizációját, képességeinek  fejlesztését. Ezért értelemszerűen a „Zrínyi 2026” program másik hangsúlyos eleme a  honvédség alaprendeltetéséből adódó képességek fenntartása és kialakítása, illetve ezen  képességeken túl a NATO részére végrehajtott, illetve felajánlott képességek biztosítása. A  2018. évi költségvetés számol a légi, légvédelmi, a földi szállítási képességek fejlesztésével,  tervezésre került a katonák felszereléséhez és a különleges műveleti képesség fejlesztéséhez  szükséges kiadások fedezete is. 

2018-ban laktanyafejlesztési koncepció kezdődik a katonák élet- és munkafeltételeinek  javítása érdekében. A laktanyafejlesztési koncepció célja elsődlegesen a személyi állomány  élet- és munkakörülményeinek javítása, a katonai objektumok, lakhatást biztosító, továbbá a  kiképzési, élelmezési, egészségügyi és logisztikai ellátást biztosító épületek felújítása.

(19.10) 

A 2018. évi költségvetés megteremtheti a korábbi években megkezdett fejlesztési programok,  fejlesztések folytatását. A költségvetési javaslat tartalmazza a Gripen-bérlet kiadásait, a  harcászati URH-rádiók beszerzését, gépjárműbeszerzési programokat; a légierő fejlesztése  keretében a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér fejlesztési munkáit és a 2017-ben  megkezdett helikoptermodernizációs programok folytatását is.  

A nemzetközi feladatok 2018. évi kiadásai hazánk korábbi műveleti felajánlásait szem előtt  tartva a NATO- és az EU-műveletek tervezett 2018. évi változásainak, illetve az ehhez  igazodó magyar szerepvállalásnak a figyelembevételével a jelenleg rendelkezésre álló  információk és alapadatok alapján kerültek kialakításra. A következő évi költségvetési  javaslat számolt az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni szerepvállalással, az  afganisztáni műveletekben a NATO katonai műveleteinek intenzitásához igazodó arányos  részvételhez szükséges kiadásaival, és biztosítja a forrásokat a balkáni, afrikai jelenlét  fenntartására is.  

A törvényjavaslat a nemzetközi szerepvállalásból adódó feladatok végrehajtása, valamint a  NATO felé vállalt haderőfejlesztési célkitűzések érdekében átcsoportosítási jogot biztosít a  honvédelmi miniszter részére a fejezet előirányzatai között. A NATO- és az EU-felajánlás  

alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek alkalmazásának kiadásaira javított  előirányzat a kormány jóváhagyásával túlléphető, amely elősegítheti a nemzetközi  szerepvállalásunk megvalósítását is.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A biztonsági környezetünk romlása miatt szükség van a védelmi  költségvetés növelésére, amit az ország évről évre erősödő gazdasága biztosít. Mivel ennek  megfelelően készült el a költségvetés, kérem, hogy szavazatukkal támogassák a  költségvetésitörvény-javaslat elfogadását. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a  kormánypárti padsorokban.)