T/1849 Az önálló orvosi tevékenységről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök úr. Az én listámon Toller László  következett volna, ezért a félreértés. 

ELNÖK: Egy kormánypárti, egy ellenzéki felszólaló. 

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnézést. Tisztelt Ház! Tisztelt  Képviselőtársaim! A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi szolgálat által  nyújtott egészségügyi szolgáltatás a betegellátás egyik legösszetettebb, legszínesebb,  legsokoldalúbb szintje, amely a betegellátás mellett a prevenciót is magába kell hogy foglalja. 

A rendszer meghatározója és egyben központi szereplője a beteg, aki segítséget, tanácsot vár  az orvosától a gyógyulás érdekében. Az egészségügyi szolgáltatást végző, finanszírozó,  biztosító, illetve az egészségügyi szolgáltatást finanszírozó szervezetek feladata és érdeke,  hogy az adott anyagi feltételek mellett a lehető legmagasabb szinten, a legrövidebb idő alatt  történjék meg a betegek gyógyulása. 

A betegellátás szintjének növelése két úton lehetséges. Az egyik az, hogy egy adott ellátási  rendszerbe minél több forrást pumpál az állam, illetve a finanszírozó szervezet, és így  megteremti az ellátás színvonalának anyagi és személyi feltételeit. 

A másik lehetséges megoldás, hogy az igencsak korlátozott forrásokkal rendelkező  költségvetés, az ellátórendszert működtető szervezet megpróbálja a személyeket a lehető  legérdekeltebbekké tenni, hogy minél jobb ellátást végezzenek. 

Az egészségügyi alapellátás a rendszerváltás óta állandó átalakulásban van. Ezeket  reformoknak nevezzük. Véleményem szerint azonban reformról csak akkor lehet szó, ha  azalatt fejlődés történik. Az alapellátásban ilyen reform volt az 1992-es esztendőben, amikor  is lehetővé vált a szabad orvosválasztás, valamint végbemehetett a funkcionális privatizáció,  amelyek az alapellátás teljes privatizációjának első lépéseit jelentették. 

Az egészségügyi alapellátásért felelős szervezetek a helyi önkormányzatok, amelyek  egyrészről biztosítják az ellátás infrastrukturális feltételeit az állami normatív támogatásból,  másrészt a közalkalmazotti státusban lévő alkalmazottakkal, vagy pedig megpróbálják  vállalkozási formában működtetni az egészségbiztosítótól kapott forrásból az alapellátási  rendszert. 

Mi a jelenlegi helyzet? Ezt röviden úgy jellemezhetjük, hogy az alapellátásban dolgozók, a  háziorvosok, a házi gyermekorvosok, a fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók  munkájukat a helyi önkormányzatoktól való különböző szintű anyagi és erkölcsi függésben  végzik. A képviselő-testületek többségében laikusokból álló tagjaik döntötték el, és döntik el,  hogy mikor milyen beruházásokra van szükség az alapellátásban. Ez többször igen éles  összeütközésbe torkollik a praxismunkájáért teljes erkölcsi felelősséggel tartozó orvosok és az  igencsak szűkös forrásokkal rendelkező önkormányzatok, illetve az azokat képviselő  polgármesterek között. 

Az elmúlt hónapokban több ilyen esettel is találkozhattunk, ahol kenyértörésre került sor a  háziorvos és a polgármester között. Találkoztam többször is olyan véleménnyel, amikor a  polgármester kijelentette, hogy a praxis vállalkozásban működik, tehát tartsa fenn, tartsa  rendben a rendelőt a vállalkozó háziorvos, illetve tartsa rendben az egész egészségházat. Meg  kell jegyeznem, hogy ez a jelenlegi törvényekben való alapvető tájékozatlanságra vall. 

A helyzet másik oldala pedig az, hogy az önkormányzatok megpróbálják a lehetséges anyagi  forrást saját prioritásaik szerint felosztani, amikor is az alapellátás nem mindig eleme lesz  ennek. 

A kiszolgáltatottságot enyhítette a funkcionális privatizáció, amikor is lehetővé vált, hogy az  alapellátás működésére szánt pénz sorsát az úgynevezett vállalkozó háziorvos saját belátása  szerint, természetesen figyelembe véve a törvények adta lehetőségeket, a lehető  legoptimálisabb módon fordítsa a praxisa működtetésére, alapvető célként szem előtt tartva,  hogy a betegellátás színvonala javuljon.  

Ezen fent említett kiszolgáltatottság lebontásának újabb, ugyanakkor az alapellátás  reformjának jelentős lépését tesszük meg akkor, amikor a T/1849. számú, az önálló orvosi  tevékenységgel foglalkozó törvényjavaslat majd törvénnyé válik a tisztelt Ház jóvoltából. 

A törvénytervezetben szereplő praxisjog orvoshoz való rendelése a praxisban dolgozók  tapasztalatainak, munkájának erkölcsi és egyfajta anyagi elismerését jelenti, ugyanakkor  önállóságot is jelent az orvos számára. Ez egyben felelősséget is jelent mind az orvos, mind az  őt segítő, gyógyító munkát végző team számára. 

Engedjék meg, hogy néhány, a már előzőkben a képviselőtársaim által is jelzett kérdést,  illetve szempontot megemlítsek. Ilyen szempontok, hogy természetesen biztosítani kell az  alapellátási rendszer szakmai felügyeletét, tisztázni kell a területi ellátás kötelezettségének a  hovatartozását, tisztáznunk kell azt, ha esetlegesen nem elégséges szinten működik egy praxis  egy adott településen, akkor mi a teendő, aztán tisztázni kell azt, hogy a tárgyi feltételek  amortizációja hogyan történik. Véleményem szerint el kell jutnunk odáig, hogy az alapellátás  teljes privatizációjának megvalósulása révén elismerjük az alapellátásban dolgozó  orvostársadalom nagykorúságát, annak minden előnyével és minden felelősségével.  Hangsúlyozom, hogy mindez a betegek érdekében, és a betegellátás színvonalának javítása  érdekében történik.  

Köszönöm szépen. (Taps az FKGP padsoraiban.)