T/1955 A növényvédelemről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! A növényvédelem  jogi alapjait, feladatait az 1988. évi II. törvény, valamint a végrehajtására kiadott, egységes  szerkezetű 5/988. számú MÉM-rendelet szabályozza, néhány módosítással aktualizálva. 

A szaktársadalom joggal várja el az Országgyűléstől, hogy mielőbb megalkossa a  növényvédelmi törvényt, amely a Magyar Köztársaság ez irányú cselekvéseit az Európai  Unióhoz való csatlakozásakor konformmá teszi. Talán ez az a szakmai törvénytervezet a  rendszerváltást követően, amely mindig lemaradt a parlamenti szereplésről, holott a  mezőgazdaság növény-egészségügyi biztonságának fenntartásához nélkülözhetetlen egy  egységes szemléletű viselkedési forma; mindezen túl a nemzetközi együttműködés  növényvédelmi kérdéseit is leszabályozná az ott alkalmazott jogi normák értelmében. 

A benyújtott növényvédelmi törvénytervezet nemcsak az uniós keretszabályok mechanikus  átvételéről szól, hanem egy olyan korszerű szemléletváltást is tükröz, amely kapcsán a  károsítók irtásának elvakult kötelezettsége helyébe a biológiai sokféleség, biodiverzitás  védelmét szolgáló kártételi kockázatszabályozás lép. Ugyanakkor határozottan felvállalja az  állami érdekérvényesítés azon kötelezettségeit, amelyek a jogszerű földhasználattal és a  gazdálkodás biztonságával, az élelmiszer-termelők és -fogyasztók, valamint a természeti  értékek következetes védelmével összefüggésbe hozhatók. Gyakran hallom szakmai körökből  azt a véleményt, miszerint az érvényben lévő növényvédelmi szabályozásunk nemzetközi  szinten is megállja a helyét. 

E kijelentésekkel lehet ugyan vitatkozni, de a viták elkerülését, az egységesebb elméleti és  gyakorlati gondolkodást hűen szolgálná, egy új, Európában elfogadott jogi megoldás  szemléletének adaptálása honi viszonyainkra. De ez mind ez idáig várattatott magára. E  megalkotásra kerülő törvényben, mint ahogy az megfogalmazásra is került, lényegi kérdés a  cél mellett az ember, a hasznos, illetve a védelem alatt álló élő szervezetek és a környezet  védelmére tekintettel lévő alapelvek kiemelt kezelése.  

Ezért javasolnám, hogy a növényvédelem fogalmának definiálásakor egészítsük ki a meglévő  determinációkat a következő, jövőbe mutató megfogalmazással: a növényvédelem  életközösség-tani, biocönológiai tudomány. Így a legújabb és leghatékonyabb módszereinek is  biocönológiaiaknak kell lenniük. Ez a megfogalmazás predesztináció és hivatkozási alap  minden jövőbeni törvénymódosításhoz, egyben leendő törvényünket áthatná ez a  gondolkodásmód.  

Véleményem szerint finomításra és pontosításra lenne szükség a méhek védelmét illetően,  valamint továbbra sem kellő mértékben tisztázott a növényvédőszer-maradékot tartalmazó  árusított, forgalomba hozott növények, növényi eredetű élelmiszerek forgalmazóival szemben  az a komoly, elrettentő szankcionálás, amely kellő visszatartó erővel bírna. 

Összegezve: az előttünk fekvő növényvédelmi törvénytervezet kis finomításokkal és precíz  végrehajtási utasítással egy magas színvonalú, az európai normáknak megfelelő törvény  születését teszi lehetővé. Bízom benne, hogy a gyakorlati növényvédelmi teendőket végzők,  megfelelő szakmai ismeretek birtokában, helyesen tudnak alkalmazkodni az elkövetkező  európai uniós integráció ez irányú elvárásaihoz.  

Tisztelettel javaslom a törvénytervezet elfogadását. Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok  padsoraiban.)