T/2095 Az önálló orvosi tevékenységről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt Ház! Enyhén  szólva is arcpirító az a rágalmazási hadjárat, amit a tisztelt képviselőtársam az előbb  megfogalmazott. Én úgy ítélem meg, hogy (Bauer Tamás: Mi volt ebben valótlanság? Mi volt  ebben rágalom? - Balczó Zoltán: Majd kétpercesben!) annyi porhintés történt, amit Eörsi  Mátyás képviselőtársam megfogalmazott, hogy esetleg a szeme elhomályosodott és esetleg a  törvényt nem tudta végigolvasni. Egyszerűen értetlenül állok az előtt, hogy ezt a  törvénytervezetet, amely végre megzavarja az állóvizet, így fogadják. 

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, valamint a fogorvosi szolgálat által nyújtott egészségügyi  szolgáltatás a betegellátás egyik legszínesebb és legsokoldalúbb szintje, amely a betegellátás  mellett a prevenciót is magába kell hogy foglalja. A rendszer meghatározója, központi  szereplője a beteg, aki segítséget, tanácsot vár az orvosától a gyógyulás érdekében. Az  egészségügyi szolgáltatást végső soron finanszírozó szervezet feladata és érdeke, hogy adott  anyagi feltételek mellett a lehető legmagasabb szinten, legrövidebb idő alatt történjen meg a  betegek gyógyulása. 

A betegellátás szintjének növelése két úton lehetséges. Az egyik az, hogy egy adott ellátási  rendszerbe minél több forrást pumpál az állam, illetve a finanszírozó szervezet, és így  megteremti az ellátás színvonalának anyagi és személyi feltételeit. A másik lehetséges  megoldás, amivel jelen esetben találkozunk, az ellátó rendszer működésének optimalizálása a  korlátos források esetén. Olyan jogi, törvényi kereteket próbál az Országgyűlés teremteni a  háziorvosi, gyermekorvosi és a fogorvosi rendszer számára, amelyben az ellátó szervezetek  egyrészt érdekeltebbekké válnak a hatékonyabb és magasabb szintű gyógyításban, másrészt  biztosítékot és védelmet kapnak a működésüket illetően.  

Az egészségügyi alapellátás a rendszerváltozás óta átalakulóban van. Ezeket a lépéseket  reformoknak nevezzük. Véleményem szerint azonban reformról csak akkor lehet szó, ha  azalatt fejlődés történik. Az alapellátás vonatkozásában reformról utoljára az 1992-es  esztendőben beszélhettünk, amikor is lehetővé vált a szabad orvosválasztás, valamint végbe  mehetett a funkcionális privatizáció, amely az alapellátás teljes privatizációjának első lépését  jelentette.  

Jelenleg mi a helyzet az alapellátási rendszert illetően? Az egészségügyi alapellátásért felelős  szervezetek a helyi önkormányzatok, akik egyrészről biztosítják az ellátás infrastrukturális  feltételeit az állami normatív támogatásból, másrészt a közalkalmazotti státuszban lévő  alkalmazottakkal, vagy pedig vállalkozási formában, az egészségbiztosítótól kapott forrásból  működtetik az alapellátási rendszert. 

Az alapellátás egyik jellemzője, hogy az alapellátásban dolgozók, a háziorvosok, a házi  gyermekorvosok, a fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók munkájukat a helyi  önkormányzatoktól való különböző szintű anyagi és erkölcsi függésben végzik. A képviselő testületek - többségében laikus - tagjai döntötték és döntik el, hogy mikor milyen beruházásra 

van szükség az alapellátásban. Ez többször igen éles összeütközésbe torkollik a praxis  munkájáért teljes erkölcsi felelőséggel tartozó orvos és az igencsak szűkös anyagi forrásokkal  rendelkező önkormányzatok, illetve az azokat képviselő polgármesterek között. Találkoztam  több olyan esettel, ahol kenyértörésre került a sor a háziorvos és a polgármester között.  Hallottam olyan véleményt is, amikor a polgármester kijelentette, hogy a praxis  vállalkozásban működik, tehát tartsa fenn és szerelje fel a szükséges eszközökkel a rendelőt  az orvos. Meg kell jegyeznem, hogy ez a jelenlegi, az előzőekben vázolt törvényi  szabályozásban való abszolút tájékozatlanságra vall. 

A helyzet másik oldala pedig az, hogy az önkormányzatok megpróbálják a lehetséges anyagi  forrást saját prioritásaik szerint felosztani. Ekkor azonban az alapellátás a legtöbb esetben  nem élvez elsőbbséget.  

A kiszolgáltatottság lebontásának első lépése a funkcionális privatizáció volt. Ekkor lehetővé  válik, hogy az alapellátás működtetésére szánt pénzt a praxis minden gondját-baját ismerő  orvos saját belátása szerint, természetesen figyelembe véve a jogszabályi kereteket, a lehető  legoptimálisabb módon fordítsa a praxisa működtetésére, alapvető célként szem előtt tartva,  hogy a betegek ellátási szintje ezáltal javuljon.  

Ezen fent említett kiszolgáltatottság lebontásának újabb, ugyanakkor az alapellátás  reformjának véleményem szerint jelentős lépését célozza az önálló orvosi tevékenységről  szóló törvény megalkotása. A praxisjog orvoshoz való rendelése a praxis terheit elsősorban  viselő orvos tapasztalatainak, munkájának erkölcsi és egyfajta anyagi elismerését jelenti.  Ugyanakkor egyfajta önállóságot és biztonságot is jelent az orvos számára, aki felé a betegek  százai jelezték bizalmukat a kártyájuk leadásával. Mindez egyben felelősséget is jelent mind  az orvos, mind az őt segítő, gyógyító munkát végző team számára. 

A praxistörvény nem teljes abban az értelemben, hogy nem rendezi végérvényesen az orvos önkormányzat viszonyát, pedig az alapellátás színvonalának jelentős emelése csak rendezett,  átlátható felelősség és tulajdonviszonyok után lehetséges. Ehhez pedig a praxistörvény  elfogadásán túl az önkormányzati törvény módosítása is szükséges lett volna, ami  kétharmados lévén csak a szocialisták hozzájárulásával történhet meg. Habár a  szocialistáknak az elmúlt ciklusban lehetősége lett volna mindezen problémák rendezésére, de  akkor csak a kórházi ágyak leépítésére tellett egy olyan országban, amelyik a halandóságot és  több súlyos betegséget illetően az európai statisztikák gyászos élmezőnyében foglal helyet.  Az alapellátási rendszer továbbfejlesztése, javítása, netán a teljes privatizáció akkor eszükbe  sem jutott. 

A törvényt véleményem szerint tovább kell majd gondolni több vonatkozásban. Ezek közül az  egyik az, hogy hogyan lehetne a kistelepülések, illetve a hátrányos helyzetben lévő  települések praxisát vonzóbbá tenni, ezáltal növelni a praxis értékét, így csökkentve a  nagyvárosok és a kistelepülések ilyen irányú különbségét is.  

Reményem szerint a Független Kisgazdapárt módosító javaslataival az önálló orvosi  tevékenységről szóló törvényt a tisztelt Országgyűlés a kormánypártok támogatásával el fogja  fogadni. 

(19.50)

Ezzel egy újabb lépéssel előbbre jutunk az alapellátásban dolgozó orvostársadalom  nagykorúságának elismerésében. Mindez a betegek érdekében és a betegellátás színvonalának  javítása érdekében fog történni. 

Köszönöm szépen. (Taps az FKGP soraiban.) 

A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Úgy gondolom, hogy a  betegek és az orvosok becsapásáról egyáltalán nem lehet szó, hiszen az a hozzáállás, amit a  Szocialista Párt hangoztat, egyértelműen azt bizonyítja, hogy az az ötlet, az a javaslat, amit a  kormány beterjesztett, valamilyen szinten fáj nekik. (Derültség az MSZP padsoraiban.) 

Úgy gondolom, hogy a praxisjog megadása az orvosoknak egy olyan javaslat, ami az  orvosoknak biztonságot jelent. Különben hogyan számolnak el tisztelt képviselőtársaim azzal,  hogy a választások után több esetben előfordult, hogy a megválasztott képviselő-testület - élén  a polgármesterrel - egyszerűen felbontotta a vállalkozási szerződését a körzeti orvossal azért,  mert a tisztelt körzeti orvos megpróbált polgármesterként elindulni? (Az elnök a csengő  megkocogtatásával jelzi az időkeret leteltét.) 

Úgy gondolom, hogy az anyagi szempontok mellett igenis van egy ilyen vetülete ennek.  ELNÖK: Képviselő úr! 

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen.