T/2627 Magyarország Alaptörvénye T/2628 A Magyar Köztársaság Alkotmánya

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim!  Engedjék meg, hogy a Magyarország Alaptörvénye című alkotmánytervezethez gyakorló  polgármesterként a törvényjavaslat helyi önkormányzatokkal kapcsolatos szabályozásával  kapcsolatban néhány gondolatot megosszak önökkel. A javaslat öt cikkben tárgyalja a helyi  önkormányzatokra vonatkozó, alaptörvényben rögzített legfontosabb előírásokat.  

Alapjában véve a helyi közügyek intézése és a helyi közhatalom gyakorlása érdekében  működő helyi önkormányzatokra szentelt terjedelem a többi jogintézményhez képest kiemelt  helyet kapott a tervezetben, relatíve is többet, mint a jelenlegi alkotmányban.  

(15.00)  

De még így is mindez keretszabályozást tesz lehetővé; a részletes önkormányzati  szabályozást majd a sarkalatos törvény rendezi.  

Ha összehasonlítjuk a jelenleg érvényes alkotmány és az előttünk fekvő tervezet  önkormányzatokra vonatkozó részleteit, akkor jó néhány, jelesül öt változtatást látunk. Ezen  változtatásokat az elmúlt húsz év önkormányzatokkal kapcsolatos működési tapasztalatai  indokolják. Itt is le kell azonban szögeznünk, hogy az önkormányzatok az elmúlt két  évtizedben összességében jól és sikeresen működtek, segítették a helyi és országos ügyeket.  Az előterjesztés szerint az önkormányzatok feladat- és hatáskörei nem változnak. Ilyen  módon explicite az önkormányzatok egyenlő alapjogokkal rendelkeznek, azonban fontosnak  tartanám ennek kimondását a tervezetben is, hasonlatosan a jelenlegi alkotmányhoz. Ezt a  kistelepülési önkormányzatok védelme érdekében kellene megtenni. A jogállam tartópillérei  lehetnek a megfelelő önállósággal, egyenlő alapjogokkal rendelkező, demokratikusan  választott és működő helyi önkormányzatok.  

Azt gondolom, hogy az önkormányzati ügyek szakszerű előkészítése és a feladatok  hatékony ellátása szükségessé teszi a racionális megoldások kidolgozását, de nagyon fontos,  hogy a kistelepülések életképességét megőrizzük, fenntartsuk, az erre vonatkozó garanciális  

szabályokat pedig az alkotmányban rögzítsük. A törvényjavaslat rendelkezik a helyi  önkormányzat kötelező feladatának társulásban történő ellátásáról, ugyanakkor a javaslat az  önkormányzat feladat- és hatáskörei nevet viselő, 32. számú cikkében kinyilvánítja a más  önkormányzattal való szabad társulás lehetőségét. Ezen látszólagos ellentétet az  önkormányzatokra vonatkozó sarkalatos törvényben tisztázni szükségeltetik.  

Mindezen javaslatok véleményem szerint stabil és takarékos, eladósodásmentes  önkormányzati működés érdekében születtek meg. Meggyőződésem, hogy az új alkotmány  elfogadásával erősödnek az önkormányzataink.  

Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)