T/9786 A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr.  Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A közbeszerzésekről szóló törvény a védelmi és  biztonsági célú beszerzések szabályozását a korábbi kormányrendeleti szintről törvényi  szintre utalta azért, mert az Európai Unió védelmi beszerzési irányelve a klasszikus  közbeszerzésektől elválasztva, azok irányelvi szabályozásától függetlenül határozza meg a  védelmi és a biztonsági terület beszerzéseinek a szabályozását. Ennek megfelelően a védelmi  irányelvet a közbeszerzési törvénnyel azonos szintű törvényi szabályozóval kell átültetni a  magyar jogrendszerbe. Így egy önálló szabályozási terület jön létre. 

Az Európai Unió védelmi irányelve kialakításakor a tagállamok megállapodtak abban, hogy a  jövőben törekednek a honvédelmi felszerelések európai piacának fokozatos kialakítására. Ez a  fajta együttműködés nélkülözhetetlen az európai védelmi technológiai és ipari bázis  megerősítéséhez, valamint az európai biztonsági és védelempolitika megvalósulásához  szükséges katonai kapacitások kifejlesztéséhez.  

A honvédelmi felszerelések európai piacának megteremtése a megfelelő jogszabályi keretek  kialakításán kívül valósítható meg. A beszerzések területén e célkitűzés érdekében össze kell  hangolni a tagállamok biztonsági érdekeit és a szerződésből adódó kötelezettségeket. A  tagállamoknak hozzá kell járulniuk az európai védelmi piachoz kapcsolódó beszállítói bázis  fejlesztéséhez, különösképpen a kis- és középvállalkozások és a nem hagyományos  beszállítók európai szintű védelemtechnológiai ipari bázisban való részvétele támogatásával.  Fontos az, hogy az ágazati együttműködés elősegítése megtörténjen, valamint a hatékony és  az igényekre reagáló alvállalkozókat kell ösztönözni. Az Európai Unió ennek megfelelően  készítette el az irányelvtervezetét.  

Tisztelt Képviselőtársaim! Az előbbieknek megfelelően a kormány előkészítette a védelmi és  biztonsági célú beszerzésekről szóló törvényjavaslatot. A tervezet előkészítése során  felülvizsgálatra került a védelmi beszerzésekre vonatkozó, jelenleg hatályos kormányrendeleti  szintű szabályozás is, továbbá a tervezetbe beillesztésre kerültek jelenleg szabályozatlan,  biztonsági beszerzésekre vonatkozó rendelkezések is.  

A klasszikus közbeszerzési irányelv és a védelmi irányelv egyezősége esetén a tervezet a  közbeszerzési törvénnyel egységes szabályozásra törekszik. Azonban a védelmi és biztonsági  szakterület specialitásaira figyelemmel a tervezet jogintézményei számos ponton eltérést  mutatnak a közbeszerzések általános szabályaitól.  

A védelmi és a biztonsági beszerzésekről szóló törvényjavaslat hatálya alá védelmi  beszerzések, biztonsági beszerzések, valamint szolgáltatások tartoznak, ha azok kifejezetten  katonai vagy biztonsági célt szolgálnak, és egyben minősített adatot érintenek, tartalmaznak  vagy követelnek meg.  

A védelmi beszerzések körébe tartozó beszerzési tárgyak közös vonása, hogy azok  kifejezetten katonai célt szolgálnak, figyelemmel arra, hogy az uniós joggyakorlat  következetes abban, hogy az akár több funkció ellátására alkalmas árukat, szolgáltatásokat, 

építési beruházásokat csak akkor engedi a védelmi irányelv hatálya alatt beszerezni, ha azok  eredeti vagy átalakított formájukban kifejezetten katonai célt szolgálnak.  

A védelmi beszerzési tárgyköröket a jelenlegi javaslat csak keretjelleggel tartalmazza. Az  Európai Unió közös katonai listája szerinti részletes felsorolás kormányrendeleti szinten kerül  majd kialakításra. A biztonsági beszerzések fogalma alatt a védelmi beszerzések közé nem  tartozó, Magyarország belső és külső biztonságát érintő, egyben minősített adatot tartalmazó  vagy keletkeztető beszerzéseket kell érteni.  

A korábban alkalmazott „minősített beszerzés” fogalom helyett ezen új terminológiával is az  irányelvi megfeleltetést kívánja a törvényjavaslat elősegíteni, hangsúlyozva, hogy a minősített  adat érintettsége a beszerzésben önmagában még nem alapozza meg a védelmi irányelv,  illetve az azt átültető jogszabály alkalmazhatóságát, önmagában ez nem helyezi a biztonság  területére a beszerzést.  

(12.20) 

Tisztelt Képviselőtársaim! A beszerzések területén az uniós célkitűzés érdekében össze kell  hangolni a tagállamok biztonsági érdekeit és az Unió szerződéséből adódó kötelezettségeket. 

A Fidesz-frakció támogatja a jelenlegi törvényjavaslatot. Tisztelettel kérem, hogy támogassák  önök is. Köszönöm. (Taps a kormányzó pártok padsoraiból.)