V/3428 Az európai integráció aktuális kérdéseiről

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS (FKGP): Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Elnök  Úr! A mezőgazdaság Magyarország esetén is, úgy, ahogy a korábbi tagjelöltekkel való  európai uniós csatlakozási tárgyalások során megmutatkozott, a csatlakozási tárgyalások  egyik legkritikusabb, legszélesebb és legtöbb problémát felvető területe. Ennek oka többek  között a nemzeti piacok ösztönös védelmében keresendő, másrészt azzal magyarázható, hogy  a közösségi joganyag csaknem fele a mezőgazdasági fejezetben található. 

A tárgyalások, valamint a tagságra való felkészülés során a szűkebb értelemben vett szakmai  kérdések mellett általános politikai összefüggések is meghatározó szerepet játszanak.  Magyarország és az Európai Unió mezőgazdasági politikája között lényeges különbségek  vannak. Ez megnyilvánul a piaci folyamatok befolyásolásában, a termelőknek nyújtott  támogatásokban, az agrárium strukturális célkitűzéseiben. Az igen részletes, a mai magyar  gyakorlattól számos elemében alapvetően eltérő közösségi szabályozás átvételére való  felkészülés rendkívüli erőfeszítéseket kíván meg a magyar államigazgatástól. Alapvető  érdekünk fűződik a mezőgazdasági ágazat szereplőinek felkészítéséhez a közösségi  szabályozás alkalmazásának és az egységes belső piac által teremtett kihívásoknak való  megfeleltetés vonatkozásában. 

Az Európai Unió agrárpolitikájának alapját az úgynevezett európai mezőgazdasági modell  képezi, amelyben a versenyképesség és hatékonyság mellett hasonló súlyú meghatározó  tényező a környezetvédelem, a talajvédelem és a foglalkoztatottság biztosítása is. Ezen a  modellen alapulnak az úgynevezett közös agrárpolitika célkitűzései és gyakorlati intézkedései  is. Magyarország elfogadja az európai mezőgazdasági modellt, és ennek megfelelően integrált  mezőgazdasági, vidékfejlesztési, területfejlesztési politikát folytat. Ezen politika  peremfeltételeit a korlátozott anyagi eszközök rendelkezésre állása, valamint a még  véglegesen ki nem alakított struktúra és intézményi rendszer jelentik, amelyen az EU tagállamok nagyrészt már túl vannak. 

Milyen eredményeket könyvelhetünk el az elmúlt egy év alatt az agrárium területén az uniós  csatlakozás, illetve jogharmonizáció tekintetében? Csak címszavakban felsorolva, részben  csatlakozva az országjelentéshez: 

Mint azt már képviselőtársam is említette, az 1998. évi 521 millió euróról 1999-re 612 millió  euróra nőtt a mezőgazdasági külkereskedelem aktívuma. Ez 1999-ben 1 milliárd eurós  exporttal, 481 millió eurós importtal realizálódott, annak ellenére, hogy az országot az utóbbi  két és fél esztendőben súlyos természeti csapások sorozata érte.  

A jogharmonizáció területén, ami a mezőgazdaságot illeti, jó eredményt értünk el. A szakértői  vélemények szerint ez a szint 80 százalék feletti. Tisztelettel megjegyezném azonban, hogy az  agrárium tekintetében nemcsak a hiányzó jogszabályokat kell megalkotni, hanem figyelembe  kell venni a folyamatosan bővülő közösségi szabályozást is. A mezőgazdaság területén tehát a  jogharmonizáció nem jelent különösebb problémát.

Az intézményfejlesztés területén jelentős előrelépés történt: létrejött és megerősödött az  agrárintervenciós központ, amely a közös piaci rendtartások működésének központi  intézménye lesz. Továbbfejlesztésre került az állat-egészségügyi és növény-egészségügyi  intézményrendszer.  

A mezőgazdaság és vidékfejlesztés tekintetében elkészült és az Európai Unió elfogadta  Magyarország agrárstruktúra- és vidékfejlesztési tervét, az úgynevezett SAPARD-tervet.  Ennek megfelelően kialakult az ezen tervet megvalósító, koordináló intézményrendszer.  Ennek keretében megalakult az FVM keretein belül a SAPARD-hivatal. Kialakultak a  kapcsolódási pontok az FVM dekoncentrált szervei, a megyei FVM-hivatalok és a most  megalakult regionális vidékfejlesztési irodák között. A hamarosan meghirdetendő SAPARD pályázatok révén a mezőgazdaság szereplői 10 milliárd forint lehetőséghez jutnak az  agrárszerkezet-váltás, valamint a vidékfejlesztés feladatainak megoldásához.  

A Független Kisgazdapárt véleménye szerint az általános mezőgazdasági összeírás  végrehajtása, a jogharmonizációt biztosító törvények meghozatala, az intézményi rendszer  átalakítása jó alapot teremt a közösségi agrárpolitika majdani átvételére. Ilyen formán nem  teljesen értem azokat a heves indulatokat, amit az ellenzék fogalmaz meg a mezőgazdaság  felkészülése tekintetében.  

Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok soraiban.)