2016.05.09.

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Honvédelmi és rendészeti bizottság előadója: Tisztelt Ház! Tisztelt  Országgyűlés! Az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága a Házszabály 32. § (1)  bekezdése alapján kijelölt bizottságként a 2016. május 2-ai ülésén lefolytatta az egyes  honvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló T/10311. számú törvényjavaslat részletes  vitáját. A bizottság a törvényjavaslatot megvizsgálva megállapította, hogy az megfelel a  Házszabály 44. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. 

A bizottság a részletes vita során a Házszabály 45. § (1) bekezdése alapján megtárgyalta a  jelentés mellékletében szereplő módosító javaslatokat, megvizsgálva egyben azt is, hogy azok  megfelelnek-e a Házszabály 42. §-ában foglalt követelményeknek.  

A bizottság a benyújtott képviselői módosító javaslatok közül egyet sem támogatott, hanem az  ülésen saját módosítási szándékát magában foglaló, a részletes vitát lezáró bizottsági  módosító javaslatot fogadott el, amelybe az MSZP képviselői 4. számú módosító javaslatának  tartalmi elemei is be lettek emelve. 

A bizottsági módosítót 6 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett fogadta el a bizottság. A  Honvédelmi és rendészeti bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját 2016. május 2-án  lezárta. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypárti padsorokban.) 

(246) A felszólalás szövege: 

  1. SIMON MIKLÓS (Fidesz): Köszönöm szépen. Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim!  A jelenlegi javaslat egyszerre több törvényt módosít egy időben, garantálva ezzel, hogy a  honvédpálya és annak szabályai követik a folyamatosan változó szabályozási környezet  módosulásait. Amint a részletes vita során is ki lett fejtve, a törvényjavaslat egy felülvizsgálat  eredménye, és több törvényt módosítana egyszerre.  

A honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében szükségessé vált, hogy a  pótlékátalány lehetősége alkalmazható legyen, ami plusz pénzbeli elismerést jelentene  számukra. Ennek megfelelően a következő változásokat vezetné be. A különadótörvény  módosításával a honvédségnél kifizetésre kerülő végkielégítésre és jubileumi jutalomra,  illetve a visszailleszkedési támogatásra nem fog vonatkozni a különadó. 

A Hjt. további módosításának célja az egyes jogintézmények pontosítása, valamint az  önkéntes tartalékos rendszerre vonatkozó előírások módosítása is. Ilyen módosítás lenne,  hogy a jognyilatkozatok elektronikus formában is megküldhetők legyenek, továbbá, hogy az  állomány tagjainak a közösségi médiában történő megjelenésének szabályozása, illetve a  pihenéshez való alapjog biztosítása pozitív módosítást kapjon. A Hjt. további módosításával  biztosítanák, hogy teljesítményjuttatásban részesülhessenek a honvédtisztjelöltek és az  altisztjelöltek is, ha kimagasló teljesítménnyel végzik természetesen a munkájukat, vagy  többletfeladatokat teljesítenek.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Honvédelmi Minisztérium jelen javaslatával pozitív  módosításokra tesz javaslatot, amelyek a mindennapi tapasztalatok eredményeként születtek,  és a honvédek számára kedvező változásokat jelentenek. A Fidesz-frakció támogatja a  jelenlegi javaslatot. Kérem, támogassák önök is. Köszönöm a figyelmet. (Taps a kormánypárti  padsorokban.)