T/10311 Egyes honvédelmi tárgyú törvények módosításáról

2022. 03. 11.

  1. SIMON MIKLÓS, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen, elnök úr.  Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! A jelenlegi javaslat egyszerre több törvényt módosít  egy időben, garantálva ezzel, hogy a honvédpálya és annak szabályai kövessék a  folyamatosan változó szabályozási környezet módosulásait. Amint államtitkár úr is említette,  a javaslat egy felülvizsgálat eredménye, és ilyenformán ez adja az indokát a szóban forgó  törvényi módosításoknak. A honvédségnél foglalkoztatott közalkalmazottak tekintetében  szükségessé vált, hogy a pótlékátalány lehetősége alkalmazható legyen, ami plusz pénzbeli  elismerést jelentene a honvédségi közalkalmazottaknak. Ennek megfelelően a következő  változások történnek.  

A különadótörvény módosításával a végkielégítésre és a jubileumi jutalomra, illetve  visszailleszkedési támogatásra nem fog vonatkozni a különadó. A honvédek jogállásáról szóló  törvény célja az egyes jogintézmények pontosítása, valamint az önkéntes tartalékos rendszerre  vonatkozó előírások módosítása, hogy azok a mindennapi élethez igazodjanak. Ilyen  módosítás lenne, hogy a jognyilatkozatok elektronikus formában is megjeleníthetők lennének,  ami az állomány adminisztratív terheit csökkentené. A Hjt. további módosítása az állomány  tagjainak a közösségi médiában történő megjelenését szabályozza, illetve a pihenéshez való  alapjog biztosítását pozitívan változtatja meg.  

A Hjt. további módosításával biztosítanák, hogy teljesítményjuttatásban részesülhessenek a  honvéd tisztjelöltek és altisztjelöltek is, ha azok kimagasló teljesítménnyel végzik munkájukat  vagy többletfeladatot teljesítenek. A honvédségi adatkezelésről szóló törvény módosításának  célja a hatályos adatkezelési rendelkezések pontosítása. Ez a módosítás igazodik ahhoz a  kormányzati törekvéshez, hogy az elektronikus ügyintézés lehetősége elérhető legyen ezen a  területen is, így lehetővé válik, hogy az érintett adataiban bekövetkező változásokat az  elektronikus ügyfélszolgálaton is bejelenthesse az ügyfél, így könnyítve az ügyintézést.  

Tisztelt Képviselőtársaim! A Honvédelmi Minisztérium jelen javaslatával pozitív  módosításokra tesz javaslatot, amik a mindennapi tapasztalatok eredményeként születtek, és a  honvédek számára kedvező változásokat jelentenek. A Fidesz-frakció támogatja a jelenlegi  javaslatot, kérem, hogy támogassák önök is. (Boldog István tapsol.)